Professionell utveckling, 15hp

Professionell utveckling (PU) är en strimma genom hela läkarprogrammet.

Vår nya kurssida ligger nu i Canvas!

 

PU omfattar 

Syfte

Syftet är att på ett strukturerat och progressivt sätt, från termin 1 till 11, utveckla studentens:

Verktyg för och kunskap om professionalism* undervisas och examineras på strimman Professionell utveckling. Parallellt tränas och utvecklas färdigheterna under andra delar av läkarprogrammet. 

 

*Professionalism kan sammanfattas/definieras enligt följande fyra punkter:

 

Hur?

PU-undervisning bedrivs integrerat i grundkurserna och som särskilda undervisningsmoment i nära anknytning till den aktuella kursen. För information om lärandeaktiviteter se Canvas, eller titta i marginalen till vänster.

Här är en presentation av de olika ämnesområdena inom PU:

Mentorprogrammet

Mentorer är läkare som nomineras av kollegor eller rekryteras på rekommendation. Mentorn träffar sina studenter varje termin genom hela utbildningen - så kallad mentorledd workshop. Mentorledd workshop omfattar bland annat ett individuellt samtal med mentorn kring studentens professionella och personliga utveckling. Eftersom mentorerna arbetar i vitt skilda miljöer och yrkesområden är mentorprogrammet även ett sätt att synliggöra läkaryrkets bredd och variationsmöjligheter. 

Medicinsk etik och mänskliga rättigheter

I undervisningen om medicinsk etik får du kunskap och terminologi för att identifiera och hantera etiska problem i den kliniska vardagen, samt möjligheter att öva på detta. Undervisningen sker dels i föreläsningsform termin 1, 2, 9 och 10, dels integrerat under de kliniska kurserna. Etik ingår även integrerat i flera andra moment i PU.

Forskningsetik tas upp inom strimman Vetenskaplig utveckling (VetU).

Förutom undervisning på temat mänskliga rättigheter skall fokus på mänskliga rättigheter genomsyra utbildningen i sin helhet, i enlighet med Karolinska Institutets värdegrund. 

Medicinsk psykologi

Kunskap om psykologi är en viktig bas för färdigheter som till exempel kommunikation och självkännedom. Psykologiska teorier och metoder är också centrala för förståelsen av andra kompetenser som är väsentliga för läkaryrket såsom inlärning, minne, ledarskap och empati.

Psykologiundervisningen i PUs regi sker bland annat i samarbete med institutionen för klinisk neurovetenskap och lärare från psykologprogrammet terminerna 1 till 4. Reflektionsgrupperna i kursen klinisk medicin och mentorsamtalen är exempel på andra moment som bygger på kunskap om psykologi.

Kommunikation och samtalsmetodik

En läkare behöver behärska kommunikation i skrift, tal och icke-verbalt. I läkaryrket krävs god förmåga att förstå, förmedla, förklara och presentera. Utan kommunikation ingen diagnos, behandling, forskning eller fungerande sjukvårdsorganisation! Eftersom kommunikation är en så central kompetens och förmåga för läkaryrket undervisas den på många olika sätt under läkarutbildningen, varav PU har några delar.   

Hälsa i förhållande till genus, kön och kultur

I PUs undervisning om genusmedicin, HBTQ+ och våld i nära relationer (terminerna 2 och 9) får du kunskap om hälsoutfall, sjukdomsyttringar, vård och bemötande med utgångspunkt i dessa aspekter. 'Det tolkade samtalet', medicinhistoria och lärandeaktiviteter som belyser normer och förhållningssätt faller också under denna rubrik.

Personlig utveckling och självkännedom 

För att kunna agera professionellt behöver läkaren empati och förmåga till självreflektion. Humaniora bidrar till empatisk förmåga och PU värnar humaniorans roll i läkarutbildningen, bland annat genom teoretisk undervisning men även genom att på andra sätt uppmuntra och främja att studenterna tar del av konst och kultur. Terminerna 5 och 6 deltar studenterna i reflektionsgrupper där de tillsammans med en handledare reflekterar över situationer de varit med om på sina kliniska placeringar. Självreflektionen övas även i det individuella samtalet med mentorn. 

Ledarskap och interprofessionellt samarbete

PU undervisar om ledarskap termin 2 och 11. Med teori, simuleringsövningar och praktisk tillämpning under handledning får studenterna sammantaget under läkarprogrammet möjligheter att utveckla sin ledarskapsförmåga och förmåga till interprofessionellt samarbete. 

Medicinsk juridik och patientsäkerhet

I PUs undervisning ingår delar av den specialitetsöverskridande medicinska juridiken. I övrigt undervisas medicinsk juridik på respektive kurs. Patientsäkerhetsaspekter, -verktyg och -kunskap integreras i flera av våra lärandeaktiviteter, samt adresseras specifikt termin 5.  

 

Nationella lärandemål - PU

Dessa är några av de nationella lärandemål som enligt Högskoleförordningen 1993:100 (rev 2018-07-01) gäller för läkarexamen, och som PU på Karolinska Institutet syftar till:

 

För information om PUs lärandeaktiviteter, se respektive termin i vänsterspalten.

 

Kursledning

Ordförande
Mini Ruiz
Med dr, överläkare
mini.ruiz@ki.se
tel 076 3369060

Klinisk assistent
Anna Gutniak
specialistläkare allmänmedicin
anna.gutniak@ki.se
tel 073-9807676

Utbildningsadministratör 
Cornelia Fransson
cornelia.fransson@ki.se