ANSÖKAN till SVK

Ansökan för HT19 har nu stängt. Glömde du söka? Maila svk@uf.ki.se så får du en restlänk då de som sökt i tid placerats.

Här nedan har vi samlat den information som du behöver för att kunna göra informerade och korrekta val i din ansökan till SVK. Välj bland rubrikerna här nedan eller scrolla nedåt på sidan. Svar på vanliga frågor finns också under rubriken FAQ. Hittar du inte den information du söker så kontakta oss som arbetar med SVK!

Innehåll på denna sida:

Ansökningstider

Ansökan till SVK är vanligtvis öppen i två veckor från slutet av maj inför höstterminen respektive slutet av november inför vårterminen. Du som är aktuell för SVK får ett mail till din KI-studentadress inför att ansökan öppnas. I mailet finns information om hur du går till väga samt en länk till ansökan. Fram till deadline har du möjlighet att gå in på länken igen och ändra i din ansökan.

Om du har studieuppehåll under ansökningstiden kommer du ändå att få mailet med information och länk till ansökan förutsatt att du ansökt om återupptag av studier till nästkommande termin (innan sista datum för ansökan om återupptag). Har du inte fått mailet om ansökan till SVK innan slutet av maj respektive november så kontakta handläggaren för SVK.

Ansökan efter deadline

Det är väldigt viktigt att skicka in ansökan innan deadline. Studenter som skickar in ansökan efter deadline placeras i mån av plats. Du har då liten, eller i värsta fall ingen, möjlighet att påverka antagningen eller att ens kunna få en kursplats. Har du av någon anledning missat deadline för ansökan så kontakta omedelbart handläggaren för SVK.

Söker du inte kurs inom angiven tid kan du tyvärr helt bli utan kursplats den termin ansökan avser. 

Detta gäller även vid sk återupptag efter studieuppehåll. Anmälan om återupptag ska göras inom stipulerad tid för studieuppehållets beviljande och senast före angivet datum i april resp november, vg se information om studieuppehåll/återupptag. Har du inte anmält återupptag OCH ansökt om SVK före deadline är det inte säkert att du kan få en kursplats på någon SVK avsedd termin.

Behörighet

Du måste ta reda på om du är behörig till den SVK-period du ansöker till. Du kan ansöka om SVK även om du ännu inte är behörig till nästkommande termin, men du MÅSTE då kryssa i att du inte är behörig i ansökningsblanketten (vi gör även behörighetskontroll). Meddela oss så snart du blivit behörig, först då kan du bli antagen till kurs.

OBS! Endast de som meddelar uppnådd behörighet för T11s SVK innan beslut om terminens kursplatser tagits (mitten av september resp februari) kan garanteras plats efter sista ansökningsdag. I annat fall kan det vara svårt att erbjuda kursplats innevarande termin, men vi försöker om vi får besked senast 3 veckor före start av aktuell SVK period.

Så fort du fått besked om du klarat de poäng som krävdes för behörighet så ska du själv meddela detta genom att maila handläggaren för SVK.

Förtur

Förturen gäller inte för SVK då kurserna redan är valbara, sök alltså endast kurser på de sjukhus som du faktiskt  kan resa till.

Valbarhet och prioriteringar av kurser

Alla fördjupningskurserna är utformade för att vara viktiga och relevanta fördjupningar av terminens tema. En grundtanke med SVK är att fördjupa en stor del av temat och samtidigt knyta det till andra delar av utbildningen genom att arbeta på en mer avancerad och komplex nivå. Precis så som verkligheten i läkaryrket oftast ser ut.
 
Det bygger dock på små studentgrupper med hög interaktivitet. Detta innebär att man behöver vara närvarande och att innehållet i kurserna inte går att läsa sig till på egen hand. En SVK har vanligen mellan 10-20 studenter och följden blir att alla inte kan placeras på den kurs de prioriterat som nr 1 i sin ansökan (av de minimum 4 som måste anges). Vår målsättning är förstås att du ska få något av de val du prioriterat högst och hittills har majoriteten av alla som sökt i tid fått plats på någon av de tre kurser, oftast någon av de två, som man allra helst önskat läsa. Syftet med fördjupningskurserna är inte främst att ge din utbildning en tydlig intresseprofilering utan att ge en djupare förståelse och klinisk applicering av terminens tema. Genom att rangordna kurserna i din ansökan så väljer du bort vissa områden som du inte vill fördjupa dig inom, samt prioriterar upp kurser som du önskar läsa t ex på grund av ett specialintresse eller för att kursen behandlar något som du tyckt varit komplicerat och därför behöver öva mer på.

Kan jag byta SVK?

Våra SVK är valbara fram till dess att ansökan stänger. Fram till deadline kan du gå in på länken till ansökan och göra ändringar i dina prioriteringar. Därefter gäller precis samma regler som för de tematiska programkurserna, dvs endast om det finns särskilda skäl till studieuppehåll, såsom t ex sjukdom, garanteras du att få fortsätta dina studier efter uppehållet genom att tilldelas platsgaranti. Dock garanteras du inte plats på en specifik SVK. Reservantagning görs inte.
 
Beslutar du dig för att inte ta en kursplats du antagits till i anspråk efter deadline för ansökan jämställs det med studieavbrott. Endast om du har särskilda skäl enligt ovan, kan det bli aktuellt med alternativ kursplats till annan SVK aktuell termin.

SVK kurserna är temanära  

Med temanära avses de teman som du läst tidigare under utbildningen och inte kommande teman. Alla kurser inom SVK-utbudet klassas som temanära. Vill du ha mer information om hur begreppet definieras så läs här.
 
För dig som studerar enligt utbildningsplan 2LK10 samt 2LK13 måste samtliga SVK vara på avancerad nivå samt klassificerade som temanära. Du ska läsa kurserna som fördjupning till de tematiska programkurser du precis läst under den aktuella terminen.
  
Utbytesstudier bedöms i förväg av terminsansvarig och kurser inom KI:s etablerade utbytesprogram klassas i regel som temanära.

Kurser som INTE kan kombineras

Kurs får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. För de SVK som ges inom programmet innebär det att kursen Global hälsa bara kan läsas en gång under utbildningen samt att vissa kurser inte kan kombineras eftersom snarlik kurs tidigare givits på annan termin/med annan omfattning.

OBS! Alla våra utlandskurser, dvs Global Hälsa, Diabetessjukdomar och Global Kirurgi kan ingå i samma examen, de överlappar inte varandra. Man kan dock inte läsa Global kirurgi på både termin 7 och 11, dvs både den korta och långa varianten av kursen.

Några exempel (kontrollera alltid om du är osäker):

Akut-kurser på termin 10 kan läsas i kombination med våra andra kurser även om de innehåller delar om akutsjukvård. T.ex. 

Man kan ej läsa

 

Annan kurs

I ansökan till SVK finns alternativet "Annan kurs". Du väljer detta alternativ om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden. OBS! Inga kurser utanför SVK-utbudet eller KI:s utbytesprogram har klassats som temanära.

Projektarbete: I tidigare utbildningsplaner för Läkarprogrammet så ingick ett projektarbete. Det är nu ersatt av examensarbetet.

Utbytesstudier

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera att det gäller utbytesstudier. Du kan alltså INTE stå som sökande till BÅDE utbytesstudier och samtidigt antas till en SVK. Läs mer under Ska jag söka SVK? på sidan Utbytesstudier och SVK.

Till termin 11 kan du behöva utbyte samtidigt som SVK för de poäng som saknas om utbytet är kortare. Vissa utbyten under termin 11 är bara 8 veckor vilket innebär att minst 3hp SVK behöver läsas här hemma för att komma upp i de totalt 15 hp som utgör SVK-perioden den terminen. Det gör du enklast genom att söka någon av de SVK som ges redan i början av terminen just för att passa med utbytesperioderna. I så fall ska du alltså skicka in en SVK-ansökan innan deadline precis som vanligt. Läs mer under 8 veckors utbyte på termin 11 på sidan Utbytesstudier och SVK.

Information angående tillgodoräknande av utbytesstudier hittar du under Tillgodoräknande på sidan Utbytesstudier och SVK samt under rubriken Utbytesstudier på läkarprogrammets hemsida.