Från nödnumret till akuten. En introduktionskurs i akutsjukvård.

Kursledare

Professor Maaret Castrén
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
VO Akut
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Nödvändiga förkunskaper

Genomgången kurs i Klinisk medicin inriktning kirurgi

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SöS).

Tidsperiod

Sista kursblocket för studentvalda kurser på terminen, 3 högskolepoäng.

Kurswebbplats

På kurswebbplatsen hittar du mer praktisk information om t ex tid och plats för upprop, schema osv.

Kurswebbplatsen öppnar i god tid innan kursstart.

Kurswebb

Övergripande kursmål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fått en fördjupad kunskap och förståelse för hur akutsjukvårdsorganisationen fungerar från första hjälpen och nödnumret 112 till akutmottagningen. Målet är att behärska principerna av att handha akuta situationer.

Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten skall
• Ha kunskap om prehospital organisation, vårdkedjan från 112-larm till akutmottagningen. (S2)
• Kunna förklara och diskutera bakgrunden till de vanligaste akuta situationerna.
• Kunna förstå och diskutera initial behandling samt ledarskap i prehospital miljö i vardagen. (S2)

Färdigheter
Studenten skall efter genomgången kurs
• Kunna förstå första hjälpen och dess betydelse för patienten. (M4)
• Kunna förstå akutsjukvårdsdens organisationen och dess olika aktörers roll i helheten. (M2)
• Ha en inblick i vad som är en akut/livshotande situation hos en patient och hur man agerar.

Förhållningssätt
Studenten skall
• Visa insikt om lekmännens och olika professioners ansvar och befogenheter inom första hjälpen och prehospital sjukvård. (S4)
• Visa insikt och förståelse för hur övriga aktörer i akutsjukvårdskedjan arbetar som ett team (larmoperatörer, ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterskor, läkare, akutmottagningens personal, polis och räddningstjänst mfl.). (S3)
• Ha insikt om skyldigheten att agera i kritiska akuta situationer. (S3)
• Kunna integrera ett humanistiskt och naturvetenskapligt perspektiv. (S4)
• Ha insikt om jämställdhet och mångfalds aspekter vid akuta situationer. (S3)
• Vara medveten om den roll som de egna värderingarna spelar i samspel med patienter och personal. (S3)

Kursbeskrivning

Kursen avser att ge en blandning av översiktliga föreläsningar, falldiskussioner och praktiska övningar med direkt lärarfeedback. En del av undervisningen utförs i ”prehospital miljö” i speciella lokaler som är i ordningsställda för sådan utbildning inom Stockholms Prehospitala Centrum på Södersjukhuset. Studenterna får bekanta sig med hur man handhar ett nödsamtal på SOS Alarm. De får också lära sig första hjälpen åtgärder på Röda Korset.

Basvetenskapliga moment förs in i undervisningen och andra prehospitalt arbetande yrkesgrupper medverkar som föreläsare i utbildningen för att ge en god helhetsbild av den prehospitala vården.

Undervisningsformer

Kursen avser att ge en balanserad blandning av översiktliga föreläsningar, falldiskussioner, praktiska övningar med omedelbar lärarfeedback.

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.