Vad skall det vara i droppet? Om parenteral vätske- och nutritionsbehandling

Kursledare:

Huvudansvarig:
Christer Svensen
KI/SöS samt Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Södersjukhuset
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Lärare:
Christer Svensen, docent, KI/SöS, Verksamhetsområde Anestesi- och Intensivvård (vuxna patienter och intensivvård)
Birger Winbladh, professor emeritus, Sachsska Barnsjukhuset (barn)
Radica Karlström, specialistgeriatriker, överläkare, verksamhetsområde ortopedi (äldre patienter)

Nödvändiga förkunskaper:

Termin 6 på läkarprogrammet. Basal fysiologi för vätske- och elektrolyt sammansättning samt den hormonella regleringen av denna. Basal näringslära.

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI/SöS
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård

Övriga som deltar:

Sachsska Barnsjukhuset
Ortopedkliniken/geriatriken.

Tidsperiod:

Sista kursblocket på terminen, 3 högskolepoäng.

Kurswebbplats:

På kurswebbplatsen hittar du mer praktisk information om t ex tid och plats för upprop, schema osv.

Kurswebb

Övergripande kursmål:

Intravenös vätskebehandling upplevs av många läkare som svårt. Målet är att kursen skall ge dig kunskaper för det kommande arbetet när det gäller att rätt hantera en sjuk patient ur ett vätske- och nutritionsbalansperspektiv. Du skall få fördjupade kunskaper om och färdigheter i vätske- och näringsbehandling av patienter i livets olika skeenden.

Kursbeskrivning:

Kursen kommer att omfatta avsnitt vad avser barn, vuxna, äldre vad avser den dagliga vården men även aspekter som berör de mycket svårt sjuka patienterna. Efter en inledande repetition av anatomi, fysiologi, kemi och farmakologi som ligger till grund för cirkulationsapparaten kommer kursen huvudsakligen att omfatta praktiska fallövningar. Vi kommer att på Kliniskt Träningscentrum (KTC) öva olika typer av sättande av nålar, infusionsuppkoppling, val av olika vätskor och näringslösningar samt vilka komplikationer som kan uppstå efter intravenös vätske- och näringstillförsel. Mer ovanliga typer av infusionsaggregat såsom intraosseös nål och nålsättning till mycket små barn kommer också vi också att gå igenom.
Kursen indelas i grupper. Fall kommer att lösas och redovisas fortlöpande under kursen.
Barn:
En snabb tillväxt, hög ämnesomsättning, inte fullt utvecklad njurfunktion och svettproduktion gör att barns salt, vätske- och kaloriomsättning skiljer sig från vuxnas. Detta ger några kliniskt viktiga skillnader i vätske- och nutritionsbehandling. Kursen går igenom detta i form av en föreläsning samt seminarier med fallbaserade ordinationsövningar där de vanliga rekommendationerna gås igenom. Eftersom du ej gått barnkursen måste den kliniska praktiken begränsas till gästronder på Sachsska Barnsjukhuset
Vuxna:
Vätskebehandling vid olika medicinska tillstånd kommer att genomgås (ex diabetes, hypo-och hypernatremi, intorkning, akut cirkulationssvikt mm). Vidare går vi igenom omhändertagande i samband med olycksfall, transporter utanför och inom sjukhuset, den synnerligen viktiga förberedelsen för operation (optimeringen) vilket Du som avdelningsbunden läkare kommer att delvis handha. Vi kommer också att arbeta med den postoperativa vården på avdelningen när patienten kommer åter från operation. Du kommer att få besök av dietist som tar upp specifika nutritionsproblem. Falluppgifter kommer att varvas med besök på ambulans, akutmottagning, operationsavdelning samt vårdavdelning.
Intensivvård:
Modern intensivvård är komplicerad och resurskrävande och patienterna är för lång tid berövade försörjning via den vanliga orala vägen. För att få en inblick i detta förlägger vi gästrond till intensivvårdskliniken där Du får arbeta under specialistläkares överinseende med några fall. Syra-bas problem kommer att beröras.
Äldre (geriatrik):
Det normala åldrandet innebär irreversibla förändringar på cellnivå vilket leder till makroskopiska och symptomatiska förändringar på samtliga organsystem vilka påverkar vätskebalansen. Det leder också till ändrad fördelning och effekt för många läkemedel och ger därmed risk för allvarliga biverkningar. Under kursen kommer Du i kontakt med äldre patienter på några av våra ortopediska avdelningar. Vi förlägger gästronder dit och Du får arbeta med patientfall. Detta upplevs som synnerligen värdefullt då många av Er kommer att tidigt efter Er examen komma i kontakt med dessa patienter.

Undervisningsformer:

En inledande del med kort repetition av basala förutsättningar följs av arbeten i grupper med gästronder, besök på KTC, intensivvårdsavdelning, vårdavdelning och barnavdelning. Kursen innefattar självstudier och studier i grupp.
De praktiska övningarna och gästronderna är obligatoriska. Frånvaro måste överenskommas med kursledningen och kompletterande uppgift kan delas ut. Examinationen, som omfattar diskussion av ett antal fall där det förväntas ett aktivt deltagande, äger rum sista dagen i gemensam lokal. För godkänt krävs 80 % närvaro på alla praktiska moment

Övrigt:

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får anses som mycket väsentlig för den blivande läkaren då området upplevs som besvärligt av många läkare. Frågor som rör vätske- och nutritionsbehandling behandlas ibland tyvärr styvmoderligt och blir föremål för många frågor. I den nya läkarutbildningen har också core minskat under kirurgterminen där frågor rörande vätskebalans- och nutritionslära har stor plats varför det är viktigt att nu komplettera dessa kunskaper.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.