Strukturerat omhändertagande av svårt sjuk patient

Kursledare:

Gustaf Wersäll-Lucas, gustaf.wersall-lucas@karolinska.se

Martin Måhl, martin.mahl@karolinska.se

Akutkliniken, Enheten för Akut Internmedicin
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

Kursansvarig

Magnus Johansson, docent

Kursansvarig institution:

Institutionen för Medicin Huddinge

Övriga som deltar:

Specialister inom internmedicin, anestesi och intensivvård, kardiologi, infektion och neurologi.

Nödvändiga förkunskaper

Nödvändiga förkunskaper är godkänd kurs i klinisk medicin inriktning medicin samt genomförd kurs i Klinisk medicin inriktning kirurgi på läkarprogrammet.

Tidsperiod:

Sista kursblocket på terminen, 3 högskolepoäng.

Kurswebbplats

På kurswebbplatsen hittar du mer praktisk information om t ex tid och plats för upprop, schema osv.

Kurswebb

Övergripande kursmål:

Det övergripande målet ät att studenten efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper om akut omhändertagande av svårt sjuk patient på medicinsk akutmottagning som fördjupning till grundutbildningen, samt tränas i hur man under stress koordinerar sitt arbete i ett team.

En praktiskt inriktad fördjupningskurs hur akuta tillstånd med andningssvårigheter, hjärtstopp, cirkulationssvikt oklar medvetslöshet bröstsmärtor och förgiftningar diagnosticeras, värderas och behandlas. Tonvikt läggs på realistiska akutrumsövningar, via scenarier och på Simulatorcentrum, med träning i ABCDE-koncept och arbete i team. I seminarieform fördjupas kunskaper genom fall enligt ”case-metodik”, tolkning av EKG samt blodgasanalyser. Deltagarna får praktisk träning på KTC (Kliniskt Träningscentrum) i upprättande av fri luftväg, avancerad hjärtåterupplivning samt diagnostiska och behandlingsmässiga åtgärder som lumbalpunktion, CPAP och katetrisering. Under kursen avhandlas även etiska överväganden kring tillstånd där behandlingsbegränsningar kan bli aktuella.

Undervisningsformer:

Handledning, fullskalesimulering, seminarier, föreläsningar och eget kunskapsinhämtande.

Övrigt:

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.