Traumatologi - omhändertagande av svårt skadade

Kursledare

Li Tsai

Kursansvarig institution

Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik

Övriga som deltar

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Nödvändiga förkunskaper

180 hp på läkarprogrammet samt genomförd kurs i Klinisk medicin - inriktning kirurgi.

Tidsperiod

Sista kursblocket på terminen, 3 högskolepoäng.

Kurswebbplats

På kurswebbplatsen hittar du mer praktisk information om t ex tid och plats för upprop, schema osv.

Kurswebbplatsen öppnar i god tid innan kursstart.

Kurswebb

Övergripande kursmål

Det övergripande målet är att studenterna skall ha fått fördjupad förståelse och kunskaper om trauma, korrekt prioritering av traumapatienter och evidensbaserad handläggning av trauma.

Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse ;
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
- ge en överblick över behandling av olika typer av större skador, dvs olika typer av frakturer, buk, thorax och skallskador samt även kärlskador. (S2)
- utförligt beskriva makro- och mikroanatomiska strukturer relevanta för statustagande och läkningsförlopp efter trauma (S3)
- ge en översikt över ortopediskt barntrauma. (S2)
- vara förtrogen med katastrofmedicinska frågor och även läkarens roll i ett traumateam på en skadeplats. (S4)
- diskutera samhällsekonomiska aspekter på trauma. (S2)


Färdigheter:
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
- handlägga mindre trauma (M3)
- arbeta med traumaomhändertagande i traumateam under patientlika förhållanden (M2)
- krisaspekter och debriefing (M2)
- Bülaudränage, intravenös access, extern- fixation av underbensfraktur och bäckenfraktur samt. (M1)
-prioritera och resonera kring behandlingen av multitraumatiserade patienter, dvs patienter med livshotande skador på fler organsystem. (M1)
- praktiskt redogöra för ett antal praktiska livräddande ingrepp. (M2)


Förhållningssätt:
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
- analysera hur egna värderingar och attityder kan påverka bemötandet och omhändertagande av skadade patienter (S3)
- kritiskt granska och värdera kliniska frågeställningar liksom aktuella forskningsresultat utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt (S3)

Kursbeskrivning

Kursen bygger på att studenterna med utgångspunkt i anatomi- och patofysiologiska kunskaper skall förfina sin förmåga att genomföra multidisciplinärt traumaomhändertagande enligt ATLS koncept. Studenterna ska söka, bearbeta och presentera aktuell evidens inom traumatologi. Kön- och genusaspekter avseende olika typer av trauma och frakturer och dess behandling kommer att belysas.

Integrerande uppgifter i kursen:
• Trauma/skada
• Inandningssvårigheter
• Buksmärta

Undervisningsform

Kursen innefattar föreläsningar, fallbaserade seminarier (case) samt praktiska övningar och demonstrationer såsom simulerade övningar, och laborationer.

Undervisning och placering under handledning på enheter med ortopedisk, diagnostisk (röntgen), anestesiologisk samt kirurgisk sjukvård.
Teamövningar i traumateam.
Praktiska handgripliga övningar med avancerad fullskalesimulering på Simulatorcentrum, Karolinska, Huddinge.


Multidisciplinär integration sker i samband med seminarier och laborationer som ges i samarbete med Institutionen för molekylär medicin.

Professionell utveckling är integrerad i kursen och tas specifikt upp i samband med studentmottagningarna.

Vetenskaplig utveckling ingår som en naturlig del av kursen då några av kursmomenten innebär att studenter eftersöker evidens för vanliga behandlingsmetoder inom ortopedisk traumatologi.

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.