Gastrointestinala tumörer

Kursledare

Bengt Isaksson, Gastrocentrum Kirurgi, Huddinge
Mikael Wirén, Gastrocentrum kirurgi, Huddinge

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursplan

Övriga institutioner som deltar

Institutionen för onkologi-patologi

Nödvändiga förkunskaper

Genomgången kurs i Klinisk Medicin - inriktning kirurgi

Tidsperiod

Sista kursblocket för studentvalda kurser på terminen, 3 högskolepoäng.

Kurswebbplats

Kurswebbplatsen kommer att innehålla praktisk information om kursen som tid och plats för uppropet, schema, kursplan mm. Kurswebbplats öppnar i god tid före kursstart.

Övergripande kursmål

Det övergripande målet är att ge breddad och fördjupad kunskap och förståelse för maligna sjukdomar i gastrointestinalkanalen inklusive lever, gallvägar och pankreas inom primärvård, slutenvård och palliativ vård.

Kursbeskrivning

Drygt 11,000 personer drabbas av gastrointestinal cancer per år i Sverige, vilket gör detta till en av de kvantitativt största cancergrupperna idag. Kvalitativt har det också skett stora förändringar i vården av dessa patienter med koncentration av högspecialiserad vård till få enheter och ett multidiciplinärt omhändertagande. Detta har motiverats av att dessa sjukdomar i många fall har allvarlig prognos och kräver omfattande kirurgiska ingrepp med hög komplikationsrisk.

Kursen genomförs som en integration mellan kirurgi och onkologi med betydande inslag från patologi/tumörbiologi och radiologi. Primärvårdens perspektiv beaktas utifrån aspekterna tidig upptäckt av tumörsjukdom och hur palliativ vård kan organiseras i primärvårdens regi.

Under kursen kommer forskningsaspekter att diskuteras utifrån egna och andras studier. De kunskaper som kursen förmedlar kommer att kunna ligga till grund för ett mer omfattande projektarbete.

Arbetsformer

Placering på enheter med inriktning mot gastrointestinal
cancer (multidiciplinär teammottagning, beslutskonferenser, kirurgiska strategikonferenser, vårdavdelning inklusive intensivvårdsavdelning och intermediärvårdsavdelning, palliativ enhet, optimeringsenheten samt koordinatorenhet) under handledning. Föreläsningar och seminarier ges parallellt med ovanstående placering. Fördjupning inom ramen för ett projektarbete.

Undervisningsformer

Klinisk placering med dagligt patientarbete, fall-beskrivningar, studentaktiverande seminarier, bedside-undervisning och handledda patientdemonstrationer samt assistans på operation och endoskopi. Projektarbete i grupp under hela kursperioden.

Examination

Obligatoriska moment: Case-seminarier, patientdemonstrationer och bedside undervisning.

Examination: Kursen avslutas med muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete för kirurgkursen termin 8 samt kollegiet.

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.