Blanketter

 Aktivitetslista.pdf

 HANDLEDARPRIS-blankett.pdf

 VFU-blankett.pdf

  Intyg att använda vid externplacering utanför Sverige-2.pdf

 MiniCEX - Mini Clinical Evaluation Exercise.pdf

  Bedömningskriterier för seminarier.pdf

 

 

Länkar

Behandlingsprogram Akut hjärtsjukvård SLL

Behörighetsvillkor för varje termin

Borttappade koder och nytt e-Tjänstekort

Stöd för student, sexuella trakasserier och diskriminering

Studenthälsan

Studieuppehåll KI

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Webbutbildningen för a-HLR      

Akut internmedicin, Behandlingsprogram 2017

Infobroschyr om trakasserier under VFU