Välkommen till kirurgkursen på Södersjukhuset!

Billroth opererar

Denna kurs är en av de mest omfattande under hela läkarutbildningen. Den rymmer allmänkirurgi, anestesiologi,interprofessionellt lärande, onkologi, ortopedi, primärvård, professionell utveckling, rättsmedicin, radiologi, vetenskaplig utveckling och urologi. Kursen brukar uppfattas som en milstolpe under utbildningen då många studenter alltmer börjar känna sig som läkare och mindre som student. Vår målsättning är att du ska känna dig som en blivande kollega.

Kursens övergripande lärandemål är att lära dig att utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. Undervisningen är fokuserad på klinisk tjänstgöring på vårdavdelningar, deltagande på kirurg-, urolog- , ortoped- och akutmottagningen samt operationsavdelningen. Seminarier och föreläsningar är, utöver terminens temavecka, integrerade i den kliniska tjänstgöring.

Jag hoppas att du känner dig sporrad att ta dig an kirurgkursen! Förhoppningsvis blir du lite extra stimulerad av att studenterna de senaste terminernas givit kirurgkursen på Södersjukhusets påfallande bra omdömen. Samtidigt som vi förstås är både glada och tacksamma för de mycket uppmuntrande resultaten, låter vi oss inte nöjas, utan vi fortsätter vår strävan att förbättra utbildningen ytterligare!

Vi i kursledningen ser fram mot att få lära känna dig och att få dela med oss av våra kunskaper och av vår erfarenhet. Vi kommer att göra vårt bästa för att leva upp till dina högt ställda förväntningar!

Du är varmt välkommen!

Anders Sondén
Studierektor


Ämne: #metoo – stöd för dig som är student

Vi har nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Karolinska Institutet (KI) ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat, fritt från diskriminering, trakasserier, och övrig kränkande särbehandling. Studieklimatet ska präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetare och studenter. Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot hälsa, välbefinnande, studieglädje och möjligheter till framgång. Sådana beteenden kan aldrig accepteras och KI arbetar därför med aktiva åtgärder som innebär ett förebyggande arbete och som främjar en god studiemiljö.

Information till dig som är student och har utsatts för, eller har uppmärksammat sexuella trakasserier eller övrig kränkande särbehandling på Karolinska Institutet hittar du på: http://ki.se/utbildning/metoo-kampanjen-har-finns-stod-for-dig-som-ar-student

Information om kränkande särbehandling och trakasserier

Allmänt om kursen

Undervisningen utgörs av fallseminarier, föreläsningar och klinisk handledning på vårdavdelningar, mottagningar, operationsavdelningen och akutmottagningen.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunsskapstester och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar nattetid och kvällstid är obligatoriska en vardera på anestesin och röntgen/bild.

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen.

E-post

All nytillkommen information som rör schemat, lokaler, litteratur, examinationen mm meddelas via din E-post! Ta därför för vana att regelbundet kolla posten. Du kan enkelt få din E-post att studsa vidare till privat brevlåda.

Journalskrivning

Södersjukhuset har ett databaserat journalsystem,TakeCare. För att kunna använda TakeCare, kommer du att tilldelas ett lösenord av den TakeCare-ansvarige på den klinik där  du har din första avdelningsplacering. Om du varit SöS student tidigare så ska du finnas kvar i systemet.

Akutkliniken: Stefan Solbrand tel: 61 62182, 076-1171722

Anestesikliniken: Johan Friedner, tel: 61 62424

Kirurgkliniken: Katarina Karlsson, tel: 61 62341, 070-4846104

Ortopedkliniken:  Stefan Billton, stefan.billton@sll.se

Urologkliniken: Carina Petersson, tel: 070-1607321

 

Jourtjänstgöring utanför akutveckan

Utanför akutveckan har du två obligatoriska jourpass: ett på anestesin och ett på röntgen/bild.

Anestesipasset ligger måndag-fredag kl 16.00-20.00 och röntgen/bild passet mån-tors(i första hand) kl 16.00-19.00.

Du bör sträva efter att ta dina jourpass under den period som du är placerad på motsvarande kliniks avdelning. Om du väntar till slutet av terminen, kan det bli svårt att finna lediga tider. Skriv upp ditt röntgenjourpass på en lista hos utbildningsadm, anestesipasset skriver du upp dig på anest. Se till att du får påskrivet av handledare för röntgenjourpasset, och lämna intyget till Lena Guldevall.

Jourrum finns i anslutning till studenttorget. Kort och kod.

 

Övrigt

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan görs till utbildningsadm Lena Guldevall, tel: 08-524 875 17, lena.guldevall@ki.se, samt till handledare där du har din placering.

 

Frånvaro

Frånvaro p g a annan angelägenhet än sjukdom söks hos studierektorn eller kursamanuesen. Oanmäld och ogrundad frånvaro medför krav på kompletterande tjänstgöring och kan innebära underkänd kurs.

KI har ordnat med en datasal, öppen för studenter på Södersjukhuset. Här kan t.ex. litteratursökningar göras. Passerkort krävs för att få tillträde till salen. Biblioteket ansvarar för lokal och utrustning.

 

Praktiska detaljer

Studenttorget är till för studenterna. Det ligger på plan 0, i anslutning till kursadministratörens plats och nära föreläsningssalarna. Det är öppet dygnet runt. Passerkort behövs på kvällar och helger. Torget rymmer pentry med kylskåp, mikrovågsugnar och kaffeautomat. Golvstädning sker i sjukhusets regi, men övrig städning och diskning utförs av studenterna.

Omklädningsrummen ligger i kulverten på plan -1 vid hiss D. Där finns möjlighet att förvara kläder och att duscha. Märk skåpet med namn och kurstillhörighet, och förse det med hänglås.

Värdesaker bör ej förvaras i skåpen, eftersom inbrott dessvärre har ägt rum. Lämna inte ut rummets kod till obehöriga.

 

Arbetskläder

Se Södersjukhusets klädregler:

Klädregler Södersjukhuset

Hämtning av kläder för studenter kan göras måndag-fredag hos textilstation på plan -1 i anslutning till varumottagningen.

Tre omgångar av vardera vita arbetskläder respektive blå operationskläder kan hämtas ut åt gången. Smutsiga kläder läggs i tvättkorgar i omklädningsrummen. Byt till rena kläder varje dag.

Arbetskläder måste användas. Det är inte tillåtet att bära privata kläder. För den som är i behov av huvudduk finns även detta plagg att hämta i klädförrådet.

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7 – 9 och kl. 12 – 15

 Av hygieniska skäl får ringar och klockor ej bäras vid klinisk tjänstgöring.

 

Friskvård

På plan 0 finns ett gym. Alla studenter med e-tjänstekort är välkomna att kostnadsfritt träna där!

 

Studentråd KI SÖS

Studentrådet består dels av läkarstudenter som studerar på de olika terminerna på SÖS, dels av en lärarrepresentant. Studentrådets huvudsakliga verksamhet är att vara ett forum för kommunikation.

Maila studentradet.sos@ki.se för mer info. Det finns en flik under undervisningsmaterial med protokoll från studentrådsmöten.

 

Stickskada

Vid stickskada/blodsmitta sker ett första omhändertagande vid: