Kurs "Integrativ vård" (7,5 hp)

Kursen ges inte under höstterminen 2011.

 

Vad syftar kursen till?

Patienters användande av komplementär- och alternativmedicinska terapier (KAM) är relativt stort, både i Sverige och internationellt. Vårdpersonalen möter allt oftare patienter som parallellt med den skolmedicinska vården uppsöker eller använder komplementärmedicinska terapier. Under senare tid har vårdpersonal på olika svenska sjukhus och vårdinrättningar även börjat integrera vissa KAM -metoder i den skolmedicinska vården. Utvecklingen medför att vårdpersonal bör ha ämneskunskaper om såväl risker, evidensbas, behandlingsinteraktioner som möjligheter för att kunna kommunicera med patienter eller bedöma lämpligheten med samanvändningen. Vår ambition är att via teoretisk, evidensbaserad och praktisk kunskap som belyser ”integrativ vård”, ”holistisk omvårdnad” och olika KAM -metoders och terapiernas verkningsgrader, verkningsmekanismer, risker och möjligheter öka kursdeltagarnas kunskaper inom dessa ämnesområden. Kunskapen kan bidra till ökad patientsäkerhet, möjliggöra en förbättrad dialog med såväl patienter, kollegor som komplementärmedicinska terapeuter samt skapa ett sakbaserat kritiskt och reflekterande förhållningssätt till KAM.

Kursens innehåll

Kursens ges under en heldag i veckan, i regel fredagar. Varje kursdag förutom den första och sista innehåller två delar. Under förmiddagarna ges teoretiska föreläsningar av ämneskunniga forskare, lärare eller erfarna KAM -terapeuter. Föreläsningarna ska problematisera ett visst ämnesområde genom forskning (evidens), empiriska (erfarenhetsbaserade) kunskaper, forskningsmetoder samt via exempel på vårdutveckling inom området. Föreläsningarna belyser såväl risker som möjligheter med KAM och ger olika svenska och internationella perspektiv på begreppet "integrativ vård" och "holistisk omvårdnad". På eftermiddagarna har deltagarna en möjlighet att integrera den teoretiska kunskapen genom att delta i demonstrationer eller pröva på olika, populära eller för sjuksköterskan (och annan vårdpersonal), relevanta KAM -terapier och metoder som har begynnande evidens. Metodernas teoretiska modeller, kända verkningsmekanismer, vad de kan användas till samt behandlingstekniker tas också upp. Under kursveckorna görs även 1-2 studiebesök till olika verksamheter som antingen tillämpar ”integrativ vård” eller utbildar KAM -terapeuter.

"Pröva på” -demonstrationerna är frivilliga och bygger på kursdeltagarnas egen bedömning om man ska pröva. Kursledningen har skrivit en bilaga om de etiska förhållningssätten och sekretess som ska tillämpas under demonstrationer av såväl terapeuter som kursdeltagarna (se BILAGA 2 i kursinformationen nedan gällande "pröva på" -del).

Utöver de schemalagda aktiviteterna har kursdeltagarna tillgång till ett IT-baserat forum (PingPong) för reflektioner av det som tas upp under kursen. PingPong innehåller också ett antal filmer och korta föreläsningar som presenterar ett urval av KAM terapier samt andra medicinska system (tex TCM, Ayer Veda) som inte tas upp under de schemalagda kursdagarna. Kursdeltagarna introduceras till PingPong -tekniken i samband med kursstarten och förses med lösenord och koder för att kunna öppna forumet hemifrån.