Anmälningsblankett

Välkommen

Välkommen!

OBSERVERA! Kursen gör uppehåll och börjar eventuellt till VT-2010. Dvs INGEN kursstart HT-2009.

För information, var vänlig kontakta kursledare anna.kiessling@ki.se eller kursamanuens kristina.isoz@ds.seInformation om
Välkommen till den valbara kursen
”Ett år i livet – Kulturella och interprofessionella perspektiv på hälsa, funktion och förmåga”

Kursen, som omfattar 7,5 högskolepoäng, kommer att löpa över ett läsår för att möjliggöra ett långsiktigt perspektiv på en individ/familjs hälsoförlopp. Kursen ges till studerande från olika professioner för att öka förståelsen för den egna och andras yrkesroller i arbetet med patientens hälsa.

Kursen har 6 obligatoriska schemalagda seminarier på kvällstid (3 timmar/gång). Dessa varvas med självstudier i form av fältstudier, inläsning och rapportskrivning. Kursen är upplagd i PING-PONG för att underlätta kommunikation inom grupperna och mellan studenter och lärare. Efter det första introduktionsseminariet kommer ni i grupper om 2-3 studenter att återkommande besöka ”er” sjuka individ/familj i hemmet, delta i vårdkontakter mm. Du för loggbok över information, kontakter med patienten/familjen samt Dina reflektioner. Seminarierna utgår ifrån problemställningar som aktualiserats av patientfallen (t.ex. etiska dilemman, transkulturella aspekter, skillnader mellan patientupplevd hälsa/ohälsa/förmåga och olika vårdprofessioners perspektiv på sjukdom/funktion/behandling).


Kursen vänder sig till studenter i Arbetsterapeutprogrammet, Läkarprogrammet, Programmet för Medicinsk Informatik, Sjukgymnastprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Tandhygienistprogrammet.