Välkommen till fristående kurs:

 

 

 

 

Välkommen till Sexologi 2 – med inriktning mot klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Kursen inleds med två hela kursdagar, 26-27 september, på KI. Vid kursdagarna är närvaron obligatorisk. Vi träffas klockan 09:00 i Konferensrummet, plan 4, Retzius väg 13 a-b, Enheten för reproduktiv hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm.

Datum för övriga dagar på campus kommer vi överens om tillsammans.

Ta med legitimation för registreringen, kurslitteraturen, om möjligt egen dator med trådlöst nät samt ett USB-minne till kursstarten. Ta också med ett exemplar av något fördjupningsarbete som du producerat i tidigare sexologikurs.

Lite information:

Kursen använder ”blended learning” som metod, vilket innebär IT-baserad distansutbildning via en lärplattform samt några få fysiska sammankomster vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, vid Karolinska Institutet i Stockholm. Upplägget känns spännande, eftersom denna sexologikurs är den första i sitt slag vid institutionen. Det känns angeläget att kunna sprida sexologiutbildning över landet, och med den nya tekniken hoppas vi kunna göra det möjligt. Jag hoppas att vi tillsammans ska utveckla kursen till något värdefullt som vi kommer att ha nytta av i våra arbeten!

Arbetsformer:

Utbildningen beräknas ske på kvartsfart under ett helt läsår. Kursen innefattar högst 7 studiedagar på kursorten (Solna) och två av dessa inleder kursen. Alla som läser kursen har egen klinisk erfarenhet så det finns stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Skulle du behöva vara frånvarande under våra gemensamma kursdagar behövs i allmänhet någon form av komplettering från din sida.

Mellan studiedagarna läser du in kurslitteraturen, deltar i diskussioner via internet, arbetar med enskilda och patientinriktade uppgifter, genomför uppgifter i mindre grupper via Internet eller om möjligt vid samling på den egna studieorten. Planera för egna studier en hel dag per vecka, kursen utgör 25 procent av heltidsstudier.

Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs samt grundläggande IT-kunskap. Studentaktiverande metoder som upplevelsebaserade övningar, rollspel, seminarier, etiska fallresonemang och litteraturseminarier används. Självreflexion sker via loggbok.

Kursen är processinriktad och förbereder för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete i enlighet med respektive yrkesprofessions kompetenser och behörigheter (sexualrådgivning och sexologisk behandling). I kursen tillämpas ett bio- psyko- socialt perspektiv på människan.

Kursen består av de båda momenten 1. Utredning och 2. Behandling.

Inom varje moment följer vi tre vägar mot vidgad kunskap:

  1. Kunskap om människans sexualitet i ett livsperspektiv. Vanlig utveckling, vanliga svårigheter och problem.
  2. Kunskap om hur möta människor, lyssna och stödja i sexologiska frågeställningar – sexologiska behandlingsmetoder.
  3. Ökad egen medvetenhet. Egen reflexionen kring tankar och känslor och beteenden som dyker upp under kursens lopp.

Kursen bygger på omfattande egen aktivitet och du kan utveckla ditt kunnande inom områden som du är särskilt intresserad av. Mycket av den aktuella litteraturen är på Engelska. Vi hoppas att du ska finna studierna intressanta och att du kommer att kunna medverka under hela kursen.

Den obligatoriska litteraturen är förutom artiklar begränsad till två böcker:

  1. Hulter, Birgitta: Sexualitet och hälsa – begränsningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 2004, ISBN: 9789144028545, 319 sidor.
  2. Lundberg, P. O. & Löfgren-Mårtensson, L.: Sexologi. Stockholm: Liber, 2010, ISBN: 9147015454, cirka 500 sidor. Observera att detta är en helt ny och kraftigt omarbetad upplaga.

Varmt välkommen till ett utvecklande läsår!

Birgitta Hulter

 

Kursledare Birgitta Hulter kan nås för frågor via mail: birgitta.hulter@ki.se

Birgitta Hulter
Kursledare
Doktor i medicinsk vetenskap
Auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Enheten för reproduktiv hälsa
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Karolinska Institutet
Retzius väg 13 a-b, plan 4
171 77 Stockholm