Välkommen till kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL, del 1

Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1 ges som en fristående kurs inom Karoliniska Institutet. Utbildningen bygger på de studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter. Arbetsformerna kommer att variera och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande. Som stöd i denna process förekommer seminarier, föreläsningar, praktiska moment, handledning, granskning av vetenskaplig litteratur och falldiskussioner. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp.

Undervisningen kommer att bedrivas enligt problembaserat lärande, PBL, som betonar den studerandes utveckling av ett självständigt och livslångt lärande. Grundsynen är att problemlösning, självstyrd inlärning och arbete i grupp stödjer och stimulerar inlärningsprocessen.

För att kunna delta i undervisningen behöver du logga in i Canvas. Då kommer du åt allt material för kursen. Inloggningsuppgifter får du via Karolinska institutet när du antagits till kursen. När du loggat in hittar du kursen i "Mina aktiviteter". Du ska leta upp aktiviteten "2QA250 HT-20-VT-21 Omvårdnad vid allergi, astma och KOL, 1 (15hp)". 

 

Information inför första urvalet inför HT-20

Registrering på webb - Kurser HT2020_2QA250.pdf

Mål för kursen

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska förvärva kunskaper och färdigheter inom omvårdnad samt diagnostik och behandling av astma, allergi och KOL. 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursen omfattar områdena diagnostik och behandling samt omvårdnad vid astma, allergi och KOL. Moment som tas upp är förekomst och möjligheter till prevention, spirometriundersökningar, pricktest, dokumentation, diagnostik och behandling, egenvård och patientutbildning samt stöd till livsstilsförändring. Kursen är uppdelad på två delmoment:


Förekomst och diagnostik av astma, allergi och KOL, 6 hp
Moment 1 behandlar områdena förekomst av astma, allergi och KOL samt möjlighet till prevention. En viktig del av delmomentet är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i användandet av olika diagnostiska test såsom spirometri och pricktest. 

Behandling vid astma, allergi och KOL, 9 hp
Moment 2 har fokus på behandling, både farmakologisk och icke farmakologisk, vid astma, allergi och KOL. Här ingår patientutbildning; stöd till livsstilsförändring såsom rökstopp, samt dokumentation. Delmomentet avslutas med ett fördjupningsarbete i form av en handlingsplan för ett förbättringsarbete eller en mindre litteraturöversikt.