Rekonstruktiv plastikkirurgi och brännskador (3hp)

Studentvald kurs inom läkarprogrammet

Kursperiod: HT 19, 7 januari - 17 januari


Kursstart: 7 januari

Varmt Välkommen! 


Kursledare

Åsa Edsander-Nord, Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi

Kursadministratör

Susanne Forsberg, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kursansvarig institution 

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi. 

Tidsperiod

Period 2

Övergripande kursmål

Den övergripande målsättningen är att ge Dig en bred bild av rekonstruktiv plastikkirurgi med fokus på tillämpningar för den blivande läkaren gällande suturteknik, brännskador och sårbehandling.

Kursbeskrivning

Rekonstruktiv plastikkirurgi har inget eget utrymme i läkarutbildningens studieplan och ämnet sår- och brännskador ges mycket begränsat utrymme. Ökad kunskap kring dessa ämnen är viktig för den nyblivna läkaren och handläggning av sår- och brännskador är viktig, inte minst inom primärvården. Studenten får genom kursen tillfälle att introduceras till plastikkirurgin och tillgodogöra sig basalt rekontruktivt kirurgiskt tänkande.

Basal plastikkirurgiskt tänkande är av vikt vid all typ av kirurgi, men framförallt vid kirurgi i huden. Kursen fokuserar på grundläggande rekonstruktiv kirurgi med suturundervisning, hur sårskador bör handläggas och inte minst brännskadeundervisning. Den har därför en tonvikt på basal hantering av sår och brännskador, inkl omläggningar, parallellt med träning i suturteknik och den lilla kirurgin i små grupper. Studenten får också träna sig i konsten att lägga lokalbedövning på ett adekvat sätt.

Kursen innefattar förutom detta, inklusive praktiska övningar, även en introduktion till de etablerade och nya metoder som har utvecklats inom den rekonstruktiva kirurgin. Att ersätta skadad vävnad vid bränn-, traumatiska och infektiösa skador, samt vid cancer och missbildningar är en utmaning, där forskning snabbt givit resultat i den kliniska vardagen. Bland dessa metoder kan nämnas mikrokirurgi och tissue engineering. Diskussion kring indikationer för de rekonstruktiva metoder som idag används.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av interaktiva föreläsningar, seminarier (sårvård, omläggning, brännskador, falldiskussioner), praktiska övningar (suturövning, omläggningar, mikrokirurgi) och auskultationer (poliklinisk operation, plastikoperation). Genom hela kursen förs diskussioner kring val av olika rekonstruktionsmetoder och deras för- och nackdelar. Forskningsanknytning diskuteras.

Vid kursens start får studenterna projektarbete som skall redovisas gruppvis (3-4/grupp) sista dagen i form av skriftlig och muntlig presentation. Varje grupp skall också opponera på en annan grupps presentation.

Övrigt

Vi har nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledare om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Mer information finns här Lika villkor för studenter

 Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med, inom eller utom landet, genomgången fördjupningskurs vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.