Global kirurgi

Meddelande från läkarprogrammet till alla läkarstudenter med anledning av Corona

Hej!

Coronaviruset och den pandemi som utvecklats har på mycket kort tid utvecklats till en global kris. Vårt samhälle och sjukvården är i ett nytt läge som vi aldrig varit i under modern tid. Det kommer att leda till månader av temporära lösningar och nya sätt att såväl arbeta, vårda och utbilda. 

Vi får dagligen och från många håll frågor och uttryck för oro hos er studenter och förstår er oro och att det finns ett stort behov av information. I denna svåra situation är vi alla i första hand samhällsmedborgare och vi räknar med att alla studenter tar sitt samhällsansvar och följer de rekommendationer som ges från myndigheter, KI och Region Stockholm. Att i denna svåra tid kunna följa rekommendationerna och anpassa sig till situationen även om det leder till vissa personliga umbäranden är en viktig del av det professionella ansvaret som läkare.

Alla vi lärare som arbetar med läkarprogrammet gör vårt bästa för att allt ska fungera så bra som möjligt, men i den exceptionella situation som hela vårt samhälle befinner sig kommer det att bli konsekvenser för många och på olika sätt. Vi gör vad vi kan för att undvika att ni studenter drabbas t ex av att missa obligatorisk undervisning, men vi kan inte lova att ingen student kommer att märka av någon konsekvens av detta. Lärarna arbetar också under stor press och extrem arbetsbelastning i en situation som är helt ny även för oss, särskilt som hela sjukvården genomgår en snabb omställning för att anpassa sig till rådande pandemiläge med många svårt sjuka patienter som kräver omprioritering av de begränsade resurserna.

Vi har alltså stor förståelse för att den aktuella situationen skapar stress och oro, och vi vill just därför be er studenter hjälpa till genom att bidra till en konstruktiv och stödjande hållning.
Det kan vara svårt för er att förstå vem som fattar beslut om utbildningen och hur ni ska hitta rätt information. Nedan försöker jag förklara kort.

Använd nedan länkar:

Nyheter.ki.se: information om coronaviruset till medarbetare och studenter

Utbildning.ki.se: information till studenter om undervisning med anledning av corona

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/for-medarbetare/

Från programledningen gör vi dock vårt bästa för att hålla oss informerade och uppdaterade om hur de olika institutionerna och kursledningarna hanterar de problem som uppstår, samt för att ge stöd där det efterfrågas. Vi är medvetna om att den konkreta hanteringen kan se olika ut mellan kurser, beroende på att olika institutioner tvingas till olika val utifrån sina specifika förutsättningar, samt förstås, att Region Stockholms riktlinjer inte helt följer KIs och att situationen inom olika delar av vården innebär olika konsekvenser för kurser, handledare, studenter och framför allt, för patienter. Allt detta är förstås frustrerande och kan upplevas stressande, men sådan är den verklighet vi har att förhålla oss till idag. 

Jag hoppas att ni kan känna att vi arbetar för er även när vi inte lyckas undanröja alla hinder. Vi går tillsammans igenom en mycket speciell tid och jag hoppas också att vi alla lär så mycket vi kan av de olika och i vissa fall exceptionella erfarenheter vi gör nu och de vi har framför oss.

Vänliga hälsningar,

________________________________

Marie Dahlin, överläkare, docent

Programdirektor Läkarprogrammet KI

 

Välkommen till en fördjupningskurs i global kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Denna kurs om global kirurgi ligger teoretiskt nära global medicin men med tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Den är kliniskt orienterad och kommer i huvudsak att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi. Då obstetrisk kirurgi utgör en mycket stor och viktig del av den kirurgiska verksamheten i låginkomstländer så omfattas också detta på ett översiktligt sätt. Kursen vänder sig till läkarstudenter på termin 7.

Kursens består av två delar. Den första är teoretisk och omfattar 4 träffar med föreläsningar samt seminarier vilka kommer att hållas på NKS, på kvällstid, under terminen. 

Innehållet omfattar kirurgi ur följande synvinklar: etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa, katastrofer samt potential för forskning och utveckling.

Kursens andra del genomförs i Uganda.  För VT 2020 räkna med att vara i Uganda från 2020-05-24 till och med 2020-06-05. För att kunna delta i del två av kursen måste studenten ha fullföljt del ett. Denna del ger en direkt och konkret förståelse av kirurgisk sjukvård och brist därpå, samt kirurgiska behandlingstraditioner i ett låginkomstland. Kombinationen av basala fakta från den första kursdelen vid KI och den personliga upplevelsen i Uganda ger möjligheten till evidensbaserad insikt i den globala bördan av kirurgiska sjukdomar och utbudet av kirurgi globalt.

Vi som organiserar kursen samt de inbjudna föredragshållarna har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och forskning om kirurgi i låg- och medelinkomstländer. Föreläsningarna i Sverige kommer att hållas på svenska eller engelska beroende på föreläsare. All undervisning i Uganda kommer att ske på engelska.

Är du intresserad av kirurgi och dess allierade specialiteter i ett globalt perspektiv är detta kursen för dig! Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor-se kontakter nedan.

Läs gärna reseberättelsen fr kursen Vt 2018 https://ki.se/mmk/reseberattelse-global-kirurgi-uganda-2018

 

 

 Kursmaterial kommer att finnas tillgänligt via PingPong.PingPong kommer att användas för fortlöpande information och inlämning av uppgifter. 

 

Kursledare

     

 

Jenny Löfgren, leg. läkare, medicine doktor
Inst för molekylär medicin & kirurgi
Sektionen f kärlkirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
jenny.lofgren@ki.se

 

Helen Sinabulya, Specialistläkare, medicine doktor 
Inst för molekylär medicin & kirurgi
Sektionen f kärlkirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
helen.sinabulya@ki.se

Fredrik Lohmander, Specialistläkare, 
Inst för molekylär medicin & kirurgiSektionen f bröstkirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
fredrik.lohmander@ki.se

Joy Roy, Docent
Inst för molekylär medicin & kirurgi
Sektionen f kärlkirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
joy.roy@ki.se

 

Kursadministratör

     

Ann-Britt Wikström
Inst för molekylär medicin & kirurgi
L1:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
ann-britt.wikstrom@ki.se