Att studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning ska liksom övriga studenter garanteras undervisning av god kvalitet och en bra studiemiljö. Diskrimineringslagen har bland annat ändamålet att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning definieras på följande sätt: 

”Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå” (2008:567)

 

Dokumenterad diagnos/Intyg

För att du som student ska få tillgång till stödåtgärder krävs det att du har en dokumenterad diagnos på en varaktig funktionsnedsättning. Diagnosen ska vara utfärdad av en läkare eller annan behörig person.  

Studenter med en funktionsnedsättning som har behov av stödåtgärder ansöker om stöd via webplatsen Nais, www.nais.uhr.se,  och den portal studenten väljer vid inloggning via antagning.se, EduID eller KI:s studentkonto.

Tillsammans med samordnaren beslutas om stödåtgärder utifrån erforderlig dokumentation. Genom intyget ger samordnaren rekommendationer om eventuella anpassningar och stöd som kan komma att krävas under dina studier.

Läs mer om Nais – nationellt administrations- och informationssystem för samordnare här.

 

Stödåtgärder

Vanliga stödåtgärder är längre skrivtid och att sitta enskilt vid tentamen. Du ansvarar själv för att i god tid före tentamenstillfället visa ditt intyg för kursansvarig samt utbildningsadministratören för att vara säker på att stödåtgärderna kan vidtas.