Hjärt- och kärlkirurgi (3hp)

Studentvald kurs inom läkarprogrammet

Kursperiod: HT19, 7 januari – 17 januari

Kursstart: 7 januari

Plats:

Kursledare

Ove Thott, Kärlkirurgiska kliniken
Magnus Dalén, Thoraxkirurgiska kliniken

Kursadministratör

Susanne Forsberg, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Solna

Kursansvarig institution

Institutionen för medicin, Solna

Övergripande kursmål

Efter kursen ska Du ha fått mycket god och fördjupad kunskap om modern diagnostik och interventionell kirurgisk eller endovaskulär behandling av de vanligaste aterosklerotiska hjärt-kärlsjukdomarna; kranskärlsjukdom, klaffsjukdom, aneurysm och perifer kärlsjukdom.

Kursbeskrivning

Ateroskleros drabbar koronarkärl och alla de stora kärlen, och orsakar därmed det stora flertalet av våra folksjukdomar; tex hjärtinfarkt, stroke, aneurysm och benartärsjukdom.

Under denna kurs får Du möjlighet att möta dessa patienter, och öka dina kunskaper om epidemiologi, diagnostik och behandlingsalternativ med fokus på interventionell och kirurgisk behandling. Denna kurs får ses som en av dina få möjligheter under läkarutbildningen att på ”nära håll” få god kunskap om moderna kärlkirurgiska, thoraxkirurgiska och interventionella kardiologiska behandlingsmetoder.

Undervisningsformer

Ett fåtal översiktliga föreläsningar inom respektive område kombinerat med lärarledda seminarier i vissa fokusområden. Du kommer att ha goda möjligheter att träna dina kliniska färdigheter med anamnes och statusträning, och möta patienter med hjärt-kärlsjukdom

Under kursen kommer 4-6 typiska patientfall att användas under lärarledda seminarier. Du kommer att i grupp att få läsa in ett diagnosområde som ni sedan presenterar för övriga i kursen.

Praktiska delar utgörs av små grupper (2-3 studenter) som deltar i speciellt bokade studentmottagningar, avdelningsronder, radiologisk interventionell verksamhet i koronara och perifera kärl, och fysiologiska undrsökningar (eko, duplex).

I kursen ingår att se en kärl- eller hjärtoperation, och ballongdilatation i koronara och perifera kärl. Under en dags placering på Kliniskt Träningscentrum kommer du att få öva dig på sutureringsteknik, artär- och venpunktion i ljumsken, pleuradränage samt duplex (ultraljud). Du kommer också att få pröva på att göra en egen ballongdilatation i en avancerad simulator.

Var undervisningen sker

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet

Samtliga praktiska moment på kursen är obligatoriska och full närvaro krävs för godkänd kurs. För att ta igen missade moment kan man behöva vänta tills nästa kursperiod innan man kan få godkänd kurs.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.