Fördjupningskurs i ryggkirurgi (3 hp)

Studentvald kurs inom läkarprogrammet

Kursperiod:

Kursstart:
Stockholm Spine Center, Löwenströmska sjukhuset 

Kursledare

Anna-Lena Robinson
Stockholm Spine Center, Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby

Kursadministratör

Susanne Forsberg
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

 

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Tidsperiod

2 veckor, 3 högskolepoäng.

Övergripande kursmål

Kursen syftar till att ge kunskap om och förståelse för uppkomsten, symtombilden och behandlingen vid de vanligaste degenerativa ryggsjukdomarna och relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet. Efter kursen ska studenterna ha tillägnat sig en god grund för bedömning, utredning, diagnostik och behandling av de vanligaste ryggåkommorna.

Kursbeskrivning

Kursen ges på Stockholm Spine Center, Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby.

Ont i ryggen är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa i vårt land och något som allmänläkare frekvent behöver ta ställning till, men det berör även den kliniska verksamheten i ett flertal andra discipliner. Att problemet är att betrakta som en folksjukdom är oomstritt.

Stockholm Spine Center bedriver utredning och behandling av olika ryggproblem, företrädesvis till följd av degenerativ sjukdom inom ryggens alla delar av kotpelare. Vid enheten finns såväl ryggkirurgi som multidisciplinär smärtrehabilitering (resursteam). Verksamheten omfattar alla komponenter i patientomhändertagandet: Mottagningsverksamhet med utredning, bedömning och uppföljning efter behandling av patienter med ryggsjukdom. Vid enheten arbetar tre rehabiliterings-/smärtläkare, nio ryggkirurger och två narkosläkare, samtliga med mångårig rutin inom respektive område.
Rehabiliteringen bedrivs i enlighet med en bio-psyko-social behandlingsmodell.
Kirurgin omfattar dekompressiv kirurgi vid t.ex. diskbråck och spinal stenos, liksom avancerade rekonstruktiva åtgärder, t.ex. fusioner, diskproteskirurgi och korrigeringar av deformiteter vid olika tillstånd i såväl hals- bröst- som ländrygg. Med ca 1300 spinalkirurgiska ingrepp per år är enheten störst i landet.

Vid Stockholm Spine Center bedrivs en aktiv forskningsverksamhet. Ca hälften av läkarna är disputerade. Kursen syftar till att ge studenterna en egen insikt i uppkomsten av främst degenerativa rygglidanden, hur och varför olika symtom uppstår, användande av dessa kunskaper i diagnostiken samt hur dessa tillstånd behandlas. Kursen syftar även till att förmedla den entusiasm som vi på Stockholm Spine Center känner för dessa patienter och möjligheterna till framgångsrik behandling.
 

Undervisningsformer

Övergripande seminarier under inledningen av kursen kring den degenerativa processen och följande ryggsjukdomar .

Problemorienterad undervisning kring fiktiva och reella patientfall i form av seminarier t.ex.: Radiologisk utredning av ryggpatienten; Ryggpatienten ur ett smärtläkarperspektiv; Ryggpatienten ur ett primärvårdsperspektiv. Fall-mixen är planerad så att bred insikt i ryggsjukdomar, deras respektive utredningsgång och behandling ges. Återkoppling till aktuella fall på enheten görs i form av undervisningsronder, auskultation på mottagningen och bedside-undervisning.

Mentorfunktion där enhetens läkare personligen tar hand om en till två elever under hela eller halva kurstiden skapar förutsättningar för kontinuitet under kurstiden. Studenterna kommer att praktiskt komma i kontakt med samtliga verksamhetsområden på enheten: Kirurgi med efterföljande omvårdnad, övervakning, smärtstillning, mobilisering. 

Kursen kommer att avslutas med ett examinationsseminarium, där färdigheterna att insamla relevant information, sammanväga och bedöma denna för rätt diagnos, reflektera över differentaldiagnoser samt analysera tänkbara behandlingsalternativ prövas.
 

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.