Fokus akutsjukvård - säkert och effektivt beslutsfattande (7,5hp)

 

Eller som vi också kallat den "Överlevnadskurs för såväl dig som dina patienter på akutrummet" eftersom dess fokus är strukturerat och effektivt stabiliserande av en patient på akutrummet. Kursen ersätter den tidigare SVKn "Bråttomkursen- praktiskt tillämpning av basal fysiologi på akuten", en kurs som givits i över 10år och som många studenter fortfarande minns och pratar varmt om som den bästa kursen på läkarprogrammet. Varför? Kursen bygger på att du som student får indviduell träning och handfast återkoppling i simulatorn samt vid praktiska procedurworkshops där fokus hela tiden är att förstå basal principer i det aktuella patientfallet samt att träna ditt egna beslutsfattande kring en akut sjuk patient. Kursens alla moment genomförs i grupper om sex studenter per handledare (ST-läkare).

Övergripande mål

Kursens syfte är att studenten med läkarprogrammets tidigare kurser som bas ska tillägna sig en fördjupad kompetens inom akutsjukvård som förberedelse för arbete och ledarskap på akutrummet/akutmottagning samt i viss mån i prehospital miljö och i katastrofsituation.

Kursbeskrivning

 Akutsjukvård omfattar handläggning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall utifrån ett oselekterat  patientmaterial från prehospitalt omhändertagande via bedömning och behandling på akutmottagning till fastställande av adekvat fortsatt vårdnivå. Kursen fokuserat särskilt på moment som stärker den enskilda studentens kompetens och färdigheter som krävs för ett effektivt arbete i en akutsituation i interprofessionella team, såsom ledarskap och effektiv kommunikation. Färdighetsträning inklusive ett flertal avancerade medicnska simuleringar med riktiga patientfall där riktad individuell återkoppling ges utgör en grundpelare i kursen.

Undervisningsformer

Majoriteten av undervisningen sker i grupper om 6 studenter och en handledare (ST-läkare) som följs åt genom hela kursens alla moment. Momenten består av fullskalesimuleringar, praktiska procedurworkshops och seminarium. Fokus ligger hela tiden på konkreta praktiska åtgärder du kommer att kunna behöva din första dag på akutmottagningen. Vi kommer även ha en katastrofövning. Fortlöpande individuell återkoppling och formativ bedömning baserad på färdighetsträning utgör grunden för att uppnå lärandemålen. I grunden är tiderna för kursen 08.00-16.30 vardagar men VFU (2 pass) kan ske kvälls- eller helgtid.
 

Campus/Sjukhus

Kursen ges från institutionen för Medicin Solna samt tre sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset Solna & Huddinge, St Göran och Norrtälje). Varje grupp har en basplacering vid en av de fyra kliniska plattformarna (Solna 18st, Huddinge 12st, Norrtälje 6st, St Göran 18st). Vi lottar placeringarna men ni får byta med varandra om ni vill. Vi försöker hjälpa de studenter med egna hälsoskäl och/eller små barn att få en placering som passar dem. 

Erfarenheter från våren 2019s kurs:

Studenterna var generellt sett nöjda: 84% uppfattade att kursen utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter i mycket hög grad, 92% uppfattade att lärarna varit tillmötesgående för ideer och synpunkter på kursens utformning och innehåll i mycket hög grad, 92% ansåg att de fick användbar återkoppling i hög-mycket hög grad under kursen, 79% ansåg att lärarna hade god pedagogisk kompetens i mycket hög grad, 92% skulle rekommendera kursen i mycket hög grad, 90% anser att de kommer kunna tillämpa kunskaper i sitt kliniska arbete i mycket hög grad, 89% ansåg att kursen var mycket givande.Kursen hade får många examinationer, och den skriftliga tentans innehåll var oklart, många studenter hade redan genomfört katastrofutbildning och förbättringsarbetet kändes inte som om det passade på en så kort och intensivkurs. Vi kommer därför att rensa i examinationerna till höstens kurs, katastrofmomentet kommer kunna tillgodoräknas och förbättringsarbetet utvecklar vi vidare så länge det ligger under denna kurs (centralt styrt av PN).

Tips från tidigare studenter till kommande studenter (fritextfråga i kursutvärderingen): ”Kursinnehållet känns överväldigande men du är i goda händer!” ”Våga agera på simuleringarna, ta tillvara den återkoppling du får”, ”Välj den! Innan jag gick den ville jag inte jobba akut. Nu känner jag en stor trygghet för det och vill gärna jobba på akuten.”, ”Läs på akut internmedicin”, ”Kom förberedd till seminarium så ger det mest för alla”, ” Grattis! Du kommer nu börja på länarprogrammets bästa kurs. Ta till vara på det!”

COVID19anpassning

Under pandemin anpassar vi kursen genom att digitalisera de två föreläsningsdagar vi har, i övrigt sker all undervisning i grupper om samma 6 studenter och 1-2 lärare hela kursen. VFU anpassas. Vi har en omfallsplan att aktivera om du eller din lärare blir sjuk, målet för oss är alltid att du skall lära dig akutsjukkvård och ta läkarexamen i tid.